Formulari per a fer-se amiga/amic de La MandràgoraFormulario para hacerse amiga/amigo de La Mandrágora

A l'omplir aquest formulari, autoritzes a l'Associació Cultural i Gastronòmica Vegana La Mandràgora (sita a C/Mare Vella, 15, 46003 València) a recaptar i tractar automatitzadament totes les teues dades a un fitxer del qual és responsable. En qualsevol moment podràs exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les teues dades personals, de conformitat amb l'establert a la Llei 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'Associació Cultural i Gastronòmica Vegana La Mandràgora es compromet a no cedir a tercers les dades facilitats.

Al rellenar este formulario, autorizas a la Asociación Cultural y Gastronómica Vegana La Mandrágora (sita en C/Mare Vella, 15, 46003 Valencia) a recabar y tratar automatizadamente todos tus datos en un fichero del que es responsable. En cualquier momento podrás ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de tus datos personales, de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La Asociación Cultural y Gastronómica Vegana La Mandrágora se compromete a no ceder a terceros los datos facilitados.